DKK
Du har ingen varer i kurven
UDSALG - VILDE PRISER - KÆMPE UDVALG - FØRST TIL MØLLE - UDSALG

Forsikringsvilkår

Forsikringsbetingelser nr. 8-30 gældende for Aon El-Plus hvidevarer pr. 01.01.2011.

Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning. Den valgte dækning fremgår af forsikringsbeviset. Nærværende betingelser gælder kun for hvidevarer.

1. Dækningsomfang

Forsikringen dækker de på forsikringsbeviset anførte hvidevarer mod:

 1. Normale reparationsomkostninger som følge af indefra kommende fejl (funktionsfejl), der betyder at produktet ikke kan anvendes.
 2. Normale reparationsomkostninger ved enhver beskadigelse som følge af uforudsete udefra kommende hændelser, der betyder, at produktet ikke kan anvendes.
 3. Normale reparationsomkostninger som følge af slitage.
 4. Omkostninger for transport/udkaldsservice ved reparation i hjemmet.


2. Sikringsperioden

Sikringsperioden er 4 eller 5 år. Den valgte periode er anført på forsikringsbeviset og regnes fra produktets købsdato.


3. Skadeanmeldelse

Ved enhver skade, dog senest inden 3 måneder efter skadedato og inden forsikringsperiodens udløb, skal den forhandler, hvor produktet og forsikringen er købt, kontaktes for anvisning af reparatør. Ved skadeanmeldelse skal forsikringsbevisnummer oplyses.


Såfremt det ikke er muligt at kontakte forhandleren, kan ADIS kontaktes på tlf. 70 25 32 31.


4. Erstatning

Forsikringen erstatter med reparation. Såfremt reparation ikke er mulig eller reparationsomkostningen overstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsvarende produkt, med mindst samme tekniske specifikationer og ydeevne, dog højst til oprindelig betalte købspris fratrukket eventuel afskrivning. Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farver samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes.


Der udbetales ikke kontanterstatning.


Er forsikringstager momsregistreret, er ADIS berettiget til at opkræve momsbeløbet fra erstatningen direkte hos forsikringstager.


Er der ydet totalskadeerstatning, bortfalder forsikringen uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie. Det totalskadede eller stjålne produkt tilhører forsikringsgiver.


5. Selvrisiko og afskrivning.

Ved enhver skade opkræves der en selvrisiko på kr. 200,00.


Ved totalskade foretages en afskrivning efter første år på 15% om året af den oprindeligt betalte købspris.


Der kan dog aldrig erstattes mere end hvad tilsvarende udstyr, med samme kapacitet, ydeevne og lignende kan anskaffes til på skadetidspunktet.


6. Forsikringen dækker ikke

 • Tilbehør, f.eks. glashylder, bageplader, riste, lamper, pærer, filtre, ledninger o.l.
 • Rust, flyverust, tilkalkning, stoppede filtre, sier, sæbeskuffer eller skader der skyldes dette.
 • Skader, der skyldes forkert opbevaring, dårlig pleje, uforsvarlig brug, fejlinstallation, fejlopsætning, fejlbetjening og misligholdelse.
 • Skader på produkter der anvendes til kommercielt brug, f.eks. vaskeri.
 • Skader, der er omfattet af eller ville have været omfattet af leverandør-, forhandler- eller fabriksgaranti eller omfattet af reklamationsret, uanset om forhandler eller leverandør er gået konkurs, standset sin virksomhed eller på anden vis ikke er i stand til at opfylde sine garanti- og reklamationsforpligtelser.
 • Skader, der skyldes at det forsikrede produkt ikke anvendes efter brugsanvisningen.
 • Skader, der består af ridser, skrammer, mindre skader og lignende, som ikke gør produktet uanvendeligt.
 • Indirekte skader (følgeskader).
 • Skader som følge af brand.
 • Bortkomst, enhver form for tyveri samt glemte eller forlagte produkter.
 • Omkostninger til undersøgelse og transport såfremt der ikke konstateres en dækningsberettiget skade. Reparatøren kan i så fald opkræve et gebyr til dækning af medgået tid og omkostninger.
 • Skade opstået som følge af uforsvarlig indpakning under transport og forsendelse.
 • Skader som følge af uautoriseret indgreb i det forsikrede produkt.
 • Skader på produkter, hvor serienummer ikke kan aflæses/identificeres.

Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer, der måtte dække samme produkt. Dækker anden forsikring ligeledes subsidiært, anvendes forsikringsaftalelovens bestemmelser om dobbelt-forsikring.


7.  Forsikring bortfalder helt eller delvis såfremt:

·       Der med forsæt er tilbageholdt eller givet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden.

·       Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkerne-reaktioner, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

·       Sikrede har fremkaldt forsikringsbegivenheden forsætligt eller ved grov uagtsomhed.


8. Opsigelse

Fra købsdatoen af forsikringen er der 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Herefter kan forsikringen ikke opsiges, dog gælder nedenstående regler.


Ved enhver skade kan både forsikringsselskabet og forsikringstager senest 14 dage efter afgørelsen, opsige forsikringen til næstkommende 1. i måneden. Forudbetalt præmie tilbagebetales forholdsmæssigt.


9. Generelt.

Forsikringen er tegnet gennem Alpha Insurance A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 Kbh Ø, cvr.nr. 21 06 44 40, herefter benævnt forsikringsgiver.


Forsikringen administreres af Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS), Strandgade 4C, 1401 Kbh. K., cvr.nr. 30 35 18 94, herefter benævnt ADIS, som agent for forsikringsgiver.


Forsikringen formidles af forhandlere, der har indgået aftale med ADIS om formidling af forsikringsgivers produkter.

ADIS er registreret i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og under tilsyn af Finanstilsynet. Registreringen kan kontrolleres ved opslag på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk eller ved henvendelse til Finanstilsynet.


Stempelafgiften er berigtiget efter Stempellovens §70 af forsikringsgiver.


For forsikringen gælder dansk ret, herunder Forsikringsaftaleloven.


10. Klager.

Klager over skadeafgørelser skal i første omgang rettes skriftligt til ADIS. Såfremt der, efter ADIS’s behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til Ankenævnet for Forsikring, tlf. 33 15 89 00.  


11. Særlige betingelser

I henhold til Lov om Forsikringsformidling §§33 og 34 gøres opmærksom på at:
 • Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning.
 • Visse typer skader vil ligeledes kunne være dækket af andre forsikringer. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til disse forsikringer.
 • Denne forsikring indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret, men udvider dækningen op til 60 måneder i alt.
 • Der er 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring.
 • Klager over forsikringsaftalen kan rettes til Ankenævnet for Forsikring.
 • Skader anmeldes til den forhandler, hvor produktet og forsikringen er købt. Såfremt der ikke er mulighed for dette, kan ADIS kontaktes på tlf. 70 25 32 31.
 • Forhandleren/formidleren modtager provision for salg af forsikringen. Kunden kan ved skriftlig henvendelse til forhandleren/formidleren få oplyst provisionens størrelse.
 • Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS) formidler og administrerer for andre forsikringsselskaber og modtager provision for formidlingen og administrationen. På skriftlig anmodning til Aon Denmark Insurance Services A/S kan det oplyses, hvilke forsikringsselskaber samt provisionens størrelse.


12. Tvister

Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Klager over forsikringen kan rettes til Ankenævnet for Forsikring, såfremt forsikringstager er privat forbruger.

 

 

 

Bemærk! Der er først indgået en bindende aftale, når vi har bekræftet din bestilling.